fbpx
Restruktor

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin ustanawia się na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 344 z późn. zm.).
 2. Określenia użyte w Regulaminie oznaczają:
  1. Regulamin – niniejszy regulamin;
  2. Usługodawca – Restruktor sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni pod adresem ul. Jana Dantyszka 4e/5, 81-263 Gdynia, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000765044 przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS, o numerze identyfikacji podatkowej NIP 9581697905, kapitał zakładowy 5.000 zł;
  3. Biuro – główne miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Usługodawcę mieszczące się pod adresem: ul. 10 Lutego 32/8, 81-364 Gdynia;
  4. Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę;
  5. Klient – osoba korzystająca z oferty Usługodawcy;
  6. Potencjalny Klient – osoba zainteresowana ofertą Usługodawcy;
  7. Serwis – strona internetowa https://restruktor.pl wraz ze wszystkimi podstronami;
  8. Polityka prywatności – polityka prywatności dostępna pod adresem https://restruktor.pl/polityka-prywatnosci/.
 3. Usługodawca świadczy Usługi zgodnie z Regulaminem.
 4. Regulamin udostępniony jest nieodpłatnie pod adresem: https://restruktor.pl/regulamin/ z możliwością jego pobrania w formie pliku PDF w celu umożliwienia jego utrwalenia i samodzielnego odtwarzania przez Klienta.
 5. Klient przed rozpoczęciem korzystania z Usługi jest zobowiązany do zapoznania się z postanowieniami zawartymi w Regulaminie.
 6. Klient zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu.
 7. Klient nie jest związany tymi postanowieniami Regulaminu, które nie zostały mu udostępnione.

§ 2. Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Usługodawca daje możliwość zakupu za pośrednictwem Serwisu swoich usług polegających na:
  1. udzielaniu konsultacji stacjonarnych w Biurze lub online w formie wideokonferencji w tym wykonywania czynności doradztwa restrukturyzacyjnego, o których mowa w art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o licencji doradcy restrukturyzacyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 242 z późn. zm.);
  2. udostępnianiu materiałów cyfrowych w tym poradników, kurów i szkoleń;
  3. organizowaniu webinarów.
 2. Wszelkie autorskie prawa majątkowe do Serwisu i jego elementów składowych przysługują Usługodawcy. Zabronione jest kopiowanie, modyfikowanie czy transmitowanie jakiejkolwiek części Serwisu oraz treści w nim umieszczonych bez uprzedniej zgody Usługodawcy.
 3. Usługodawca przetwarza dane osobowe udostępnione przez Klienta lub Potencjalnego Klienta zgodnie z Polityką prywatności.

§ 3. Warunki świadczenia Usług

 1. Usługa świadczona jest za pośrednictwem Serwisu, pocztą elektroniczną lub za pomocą zewnętrznego systemu do połączeń wideo wybranego przez Klienta spośród dostępnych u Usługodawcy.
 2. W celu skorzystania z Usług Klient we własnym zakresie musi zapełnić dostęp do sieci Internet, posiadać konto poczty elektronicznej oraz urządzenie (np. komputer lub smartfon) umożliwiające poprawne wyświetlanie stron internetowych Serwisu oraz odbiór wiadomości przesyłanych pocztą elektroniczną.
 3. W celu skorzystania z Usług realizowanych w formie wideokonferencji Klient w trakcie składania zamówienia wybiera system, za pomocą którego chce, aby Usługa została zrealizowana. Usługodawca zapewnia wybór następujących systemów: Google Meet, Zoom, Skype. Klient musi posiadać zarejestrowane konto w wybranym przez siebie systemie.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu Usług związanych z awarią lub wadliwym funkcjonowaniem Serwisu niezależnym od Usługodawcy. Wszelkie awarie i usterki systemu Usługodawca zobowiązuje się niezwłocznie usunąć przy użyciu niezbędnych do tego celu środków.
 5. Klient korzystający z Usług nie może swoim zachowaniem naruszać dóbr osobistych osób trzecich, dostarczać treści niezgodnych z ogólnie przyjętymi normami społecznymi lub sprzecznych z obowiązującymi przepisami prawa. Zakazane jest również dostarczanie treści mogących wprowadzić w błąd, a także zawierających szkodliwe oprogramowanie, mogące wywołać uszkodzenia w prawidłowym działaniu Serwisu. Usługodawca nie odpowiada za dostarczane przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.
 6. Usługodawca ma prawo przed wykonaniem umowy weryfikować tożsamość Klienta lub osoby reprezentującej Klienta, jeśli wymagają tego od Usługodawcy przepisy obowiązującego prawa.

§ 4. Tryb zawierania i rozwiązywania Umów

 1. Klient wyraża wolę zawarcia umowy o świadczenie Usług poprzez wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia na stronach Serwisu. Momentem zawarcia umowy jest dokonanie płatności online za pomocą systemu transakcyjnego. Zamówienie nieopłacone nie wywołuje skutków prawnych.
 2. Zawarcie umowy oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
 3. Każda ze stron do czasu wykonania Usługi może rozwiązać umowę bez podania przyczyn. Opłata dokonana przez Klienta za niewykonaną Usługę jest zwracana w terminie 14 dni. W przypadku rozwiązania umowy przez Klienta Usługodawca potrąca faktycznie poniesione przez niego koszty związane z transakcją.

§ 5. Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. Klienci mają prawo składania reklamacji na Usługi świadczone przez Usługodawcę.
 2. Reklamacje składane są w formie wiadomości elektronicznej wysłanej na adres [email protected] w terminie 30 dni od dnia niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi. Reklamacja może zostać złożona również w formie pisemnej.
 3. Reklamacja powinna zawierać w szczególności opis problemu będącego podstawą reklamacji oraz dane kontaktowe Klienta zgłaszającego reklamację (nazwa lub imię i nazwisko, adres e-mail).
 4. Usługodawca rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od dnia jej wpływu. Usługodawca może jednak powiadomić Klienta, że jego reklamacja nie mogła zostać rozpatrzona w ww. terminie wraz z podaniem przyczyn oraz podając nowy termin rozpatrzenia reklamacji.
 5. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest w formie wiadomości elektronicznej na adres e-mail wskazany przez Klienta.

§ 6. Wejście w życie

Niniejszy Regulamin obowiązuje od 14.10.2020 r.

Pobierz Regulamin w PDF.