fbpx
Restruktor

Polityka prywatności

§ 1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w zakresie i celu niezbędnym do świadczenia usług jest Restruktor sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni pod adresem ul. Jana Dantyszka 4e/5, 81-263 Gdynia, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000765044 przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS, o numerze identyfikacji podatkowej NIP 9581697905, kapitał zakładowy 5.000 zł („Administrator”).

§ 2. Postanowienia ogólne

 1. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”).
  Administrator przetwarza dane:
  • Czytelników – odbiorców materiałów publikowanych na witrynie internetowej https://restruktor.pl, subskrybentów newslettera oraz odbiorców profili w mediach społecznościowych
  • Klientów – osób korzystających z oferty Administratora
  • Potencjalnych Klientów – osób zainteresowanych ofertą Administratora
  • innych osób – osób kontaktowych klientów oraz osób, których dane są przekazane przez klientów, jeśli jest to niezbędne do wykonania usługi, osób aplikujących o pracę, pracujących lub świadczących usługi na rzecz Administratora
 2. Administrator oświadcza, iż dokłada starań, aby zapewnić odpowiedni poziom ochrony prywatności i bezpieczeństwa Czytelników, Klientów i Potencjalnych Klientów.
 3. Administrator zobowiązuje się do dopilnowania, aby personel upoważniony do przetwarzania danych osobowych był zobowiązany dokonywać tego zgodnie z niniejszą Polityką prywatności, przepisami prawa oraz wewnętrznymi procedurami Administratora.

§ 3. Jakie dane osobowe gromadzimy i przetwarzamy?

 1. Administrator gromadzi dane osobowe i przetwarza je zgodnie z prawem. Dane są zbierane jedynie w niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane.
 2. Administrator gromadzi i przetwarza następujące dane Czytelnika: imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres mailowy. Zbierane przez Administratora dane osobowe Czytelnika wykorzystywane są do kontaktu z nim oraz marketingu i dystrybucji Newslettera.
 3. Administrator umożliwia korzystanie za pośrednictwem Serwisu z bezpłatnie udostępnianych informacji w formie Newslettera. Czytelnik może wypisać się z otrzymywania Newslettera w każdej chwili.
 4. W przypadku wizyty na stronie zbierane są dane statystyczne takie jak odwiedzane strony i podstrony oraz ilość spędzanego czasu na każdej z nich, data i godzina odwiedzin, system operacyjny i przeglądarka internetowa, lokalizacja. Podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na poprawie struktury strony i usług.
 5. W powyższym przypadku o ile nie nastąpiło alternatywne wobec domyślnego ustawienie obsługi plików cookies na stronie, dane mogą być przetwarzane w celu marketingu. Są to dane dotyczące aktywności – historia wyszukiwania, kliknięcia na stronie itp. Administrator nie dokonuje profilowania danych, a podstawą prawną przetwarzania tych danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na marketingu strony i usług.
 6. W przypadku wypełnienia formularza zapisu na Newsletter przetwarzane jest imię oraz adres mailowy Czytelnika, a podstawą prawną jest zgoda podmiotu przetwarzanego.
 7. W przypadku wypełnienia formularza kontaktowego, wysłania wiadomości e-mail lub wybrania innej drogi dostępu do Administratora, Administrator może przetwarzać dane osobowe podane przez Czytelnika w celu udzielania odpowiedzi na otrzymaną wiadomość. Podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora polegający na poprawie funkcjonalności usług oraz na budowaniu pozytywnych relacji z Czytelnikami, Klientami oraz Potencjalnymi Klientami.
 8. W przypadkach wskazujących na wolę zostania przez Czytelnika Klientem lub Potencjalnym Klientem przetwarzane są dane osobowe przez niego podane w formularzu kontaktowym, wiadomości e-mail lub zapytaniu ofertowym tj.: adres e-mail, imię, nazwisko, numer telefonu, NIP, REGON, KRS, PESEL i dane, dobrowolnie przekazane w treści zapytania. Podstawą przetwarzania jest przygotowanie i wykonanie umowy oraz konieczność wywiązania się przez Administratora z obowiązków prawnych i podatkowych. Administrator zastrzega sobie również możliwość przetwarzania tych danych w celu dochodzenia należnych mu roszczeń.
 9. Administrator przetwarza dane osobowe zawarte w aplikacji o pracę do celów przeprowadzanej rekrutacji i zatrudnienia.
 10. Administrator zastrzega sobie możliwość przetwarzania danych osób w celu tworzenia rejestrów i ewidencji osób wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych oraz archiwalnym i w celu wykazania faktów o znaczeniu dowodowym i prawnym.

§ 4. Komu przekazujemy Twoje dane?

 1. Korzystanie z Serwisu jest dobrowolne. Wysyłający informacje za pomocą formularza znajdującego się w Serwisie lub bezpośrednio na adres e-mail Administratora winien liczyć się z tym, iż informacja ta może zostać opublikowana w Serwisie w zanonimizowanej formie.
 2. Dane osobowe Czytelników, Klientów i Potencjalnych Klientów nie będą przekazywane podmiotom trzecim w celach marketingowych.
 3. Administrator przekazuje dane osobowe, jeżeli zwrócą się o to uprawnione organy państwowe w szczególności Policja i jednostki organizacyjne prokuratury lub Prezesi UODO, UKE, UOKiK.
 4. Administrator przekazuje dane osobowe na żądanie uprawnionych organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.oraz podmiotom wyznaczonym przez te organy.
 5. Administrator przekazuje dane osobowe w celu realizacji umowy następującym podmiotom – pracownikom Administratora.
 6. Administrator przekazuje dane osobowe następującym podmiotom trzecim:
  1. podmioty mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
   • The Camels s.c. – dostawca obsługi hostingowo-serwerowej
   • 360 Księgowość (Merit Aktiva sp. z o.o.) – dostawca oprogramowania fakturowo-księgowego
   • współpracownicy (np. prawnicy, doradcy podatkowi, doradcy restrukturyzacyjni, księgowe itp.) – w przypadku wyrażenia zgody przez Klienta
   • ubezpieczyciel – w przypadku konieczności realizacji polisy
  2. podmioty przetwarzające dane na terytorium Unii Europejskiej
   • Google (Google Ireland Limited) – obsługa poczty elektronicznej, analiza statystyk stron, wyświetlanie reklam
   • Facebook (Facebook Ireland Limited) – wtyczki społecznościowe, strona profilowa, wyświetlanie reklam
   • LinkedIn (LinkedIn Ireland Unlimited Company) – wtyczki społecznościowe, strona profilowa, wyświetlanie reklam
  3. podmioty przetwarzające dane poza terytorium Unii Europejskiej
   • Mailchimp (The Rocket Science Group LLC) – obsługa newslettera
 7. Administrator oświadcza, że podmioty wymienione w ust. 6 b) zgodnie z RODO zobowiązane są do przestrzegania analogicznych do zawartych w Polityce wysokich standardów prywatności.
 8. Administrator informuje, że podmioty wymienione w ust. 6 c) mają siedziby poza Unią Europejską, a zatem w świetle przepisów RODO są traktowane jako tzw. państwa trzecie. Administrator zapewnia, że przekazuje dane wyłącznie podmiotom ze Stanów Zjednoczonych, które przystąpiły do programu Privacy Shield. Tym samym powyższe firmy gwarantują przestrzeganie analogicznych do RODO standardów w zakresie ochrony danych osobowych, a korzystanie przez Administratora z ich technologii przy przetwarzaniu danych osobowych jest zgodne z prawem.

§ 5. Okres przechowywania danych

 1. Administrator zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie przetwarza danych osobowych w nieograniczonym okresie, lecz jedynie przez czas niezbędny do osiągnięcia następujących celów:
  • ofertowego – przez okres 3 lat
  • nawiązania i wykonania umowy – przez okres wynikający z przedawniania roszczeń z umowy
  • wystawiania faktur – przez okres 6 lat
  • w pozostałych celach wymienionych w §3 niniejszej Polityki – przez okres 2 lat lub do momentu wycofania zgody
  • wysyłki newslettera – do momentu usunięcia lub zaprzestania świadczenie usługi Newslettera przez Administratora.
 2. Okres przechowywania danych nie będzie krótszy, aniżeli wynika z obowiązujących przepisów prawa (z ustaw szczególnych) tj. m.in.: ustawy o rachunkowości, ordynacji podatkowej, ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, czy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.
 3. Okresy w latach Administrator liczy od końca roku, w którym rozpoczął przetwarzanie danych osobowych, aby usprawnić proces usuwania lub niszczenia danych osobowych. Po tym okresie dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.

§ 6. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Zapewniamy możliwość realizacji Twoich praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Masz prawo:

 • dostępu do treści danych i otrzymania ich kopii: Masz prawo otrzymać od nas informacje o tym, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe. Jeśli przetwarzamy Twoje dane, masz prawo do otrzymania ich kopii.
 • sprostowania danych: Masz prawo zmodyfikować lub uzupełnić przechowywane przez nas dane osobowe.
 • usunięcia danych: Masz prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych przetwarzanych przez Administratora.
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych i ograniczenia przetwarzania: Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych.
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych: Masz prawo wyrazić sprzeciw w sprawie przetwarzania danych.
 • przenoszenia danych: Masz prawo, aby zebrane przez nas dane przesłać do innego administratora danych osobowych. Masz również prawo oczekiwać, że prześlemy Twoje dane do innego administratora danych w Twoim imieniu. Prawo to obejmuje tylko dane osobowe przetwarzane przy użyciu systemów informatycznych.
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

§ 7. Pliki cookies

 1. Serwis Administratora używa plików „cookies”. Brak zmiany ustawień przeglądarki po stronie Czytelnika jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie. Są to krótkie informacje tekstowe, zapisywane na komputerze, telefonie, tablecie, czy też innym urządzeniu użytkownika. Mogą być one odczytywane przez Administratora, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzysta (np. Facebooka, Google’a). Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Więcej informacji na temat plików cookies można uzyskać na stronie www.allaboutcookies.org.
 2. Pliki cookies stosowane w serwisie nie przechowują danych osobowych ani innych informacji zebranych od Czytelnika. Serwis wykorzystuje cookie do zidentyfikowania sesji przeglądarki, co umożliwia korzystanie z funkcji serwisu. Korzystanie z technik „cookies” nie pozwala na pobieranie żadnych danych osobowych i adresowych Czytelnika ani żadnych informacji poufnych z jego komputera.
 3. Cookies stosowane są do następujących celów: zachowanie bezpieczeństwa usług i zapobiegania oszustwom, ułatwienia wydajności strony, rejestracja wizyt do celów marketingowych i statystycznych, korzystanie z funkcji społecznościowych, wspieranie personalizacji stron internetowych (np. zapisywania ustawień języka). Pliki cookies mogą być również wykorzystywane i zamieszczane przez współpracujących z Administratorem partnerów – podlegają wówczas politykom cookie lub politykom prywatności zamieszczających je podmiotów.
 4. W przypadku odtwarzania w Serwisie materiałów umieszczonych na portalach SoundCloud lub Youtube Administrator informuje o możliwości instalacji cookies tych serwisów. Ponadto w Serwisie znajdują się cookies sieci społecznościowych – umożliwiają one udostępnianie treści czy jej komentowanie (na przykład zgodnie z niniejszymi zasadami – https://developers.facebook.com/docs/web). Przy korzystaniu z tego rodzaju usług Serwisu przeglądarka Czytelnika nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami tych serwisów. Administrator czuje się w obowiązku poinformować, że informacje o komentowaniu czy udostępnianiu w zależności od ustawień prywatności ukażą się osobom dodanym jako kontakty lub wszystkim odwiedzającym profil Czytelnika w danym serwisie.
 5. Administrator zastrzega sobie możliwość korzystania w celu marketingu z narzędzia Google Tag Manager. Wiąże się to z wykorzystywaniem cookies firmy Google, na przykład kodów Google Ads.
 6. Zakres, cel gromadzenia danych oraz droga kontaktu i realizacji praw czy dokonania ustawień zapewniających ochronę prywatności zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych usługodawców.
 7. Zwyczajowo przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza wykorzystywanie cookies w urządzeniu. Administrator informuje, że można zmienić ustawienia w przeglądarce internetowej — całkowicie blokować automatyczną obsługę plików cookies lub żądać powiadomienia o każdorazowym zamieszczeniu cookies w urządzeniu. Administrator czuje się w obowiązku uprzedzić, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może spowodować trudności w korzystaniu ze strony internetowej i ograniczenie jej funkcjonalności.

§ 8. W jaki sposób możesz korzystać z przysługujących Tobie praw?

W celu realizacji uprawnień prosimy o przesłanie informacji na adres e-mail: [email protected] wraz z określeniem, jakie prawo mamy zrealizować. Administrator w ciągu 30 dni zrealizuje przysługujące prawa.

§ 9. Postanowienia końcowe

Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Polityce prywatności, ze względu na konieczność jej dostosowania do rozwoju technologii internetowej, zmian prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwoju działalności. Administrator jest zobowiązany do poinformowania o wszelkich zmianach w sposób widoczny i zrozumiały.