fbpx
Restruktor

Terra Logistic sp. z o.o. sp. k.

Terra Logistic sp. z o.o. sp. k.

WERSJA POLSKA

Niniejsza strona zawiera informacje o postępowaniu restrukturyzacyjnym prowadzonym wobec dłużnika Terra Logistic sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie.

Wobec dłużnika Terra Logistic sp. z o.o. sp. k. toczy się postępowanie restrukturyzacyjne o zatwierdzenie układu ze zmianami wynikającymi z ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19.

Otwarcie postępowania nastąpiło 29 listopada 2021 r.

Dzień układowy został ustalony na dzień 30 listopada 2021 r.

W dniu 10 marca 2022 r. odbyło się zgromadzenie wierzycieli w celu głosowania nad układem.

W toku postępowania restrukturyzacyjnego układ został przyjęty. Układ poparło 79,64% wierzycieli mających łącznie 87,16% sumy wierzytelności (wśród głosujących wierzycieli).

Dnia 28 marca 2022 r. został w sądzie złożony wniosek o zatwierdzenie układu.

Sprawę rozpoznaje Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy pod sygnaturą XVIII GRz 251/21.

Rozpoczęcie wykonywania układu i spłaty wierzycieli objętych układem rozpocznie się po prawomocnym zatwierdzeniu układu przez sąd.

Kontakt z sądem rozpoznającym wniosek o zatwierdzenie układu możliwy jest na sposoby przedstawione na stronie internetowej sądu pod adresem: https://warszawa.sr.gov.pl/xviii-wydzial-gospodarczy,m,m1,273,277,307

Postępowanie toczy się według stanu prawnego sprzed uruchomienia Krajowego Rejestru Zadłużonych. Wszelkie pisma w sprawie wnoszone do sądu powinny być kierowane w formie pisemnej.

Kontakt z nadzorcą układu możliwy jest pod adresem: [email protected].

ENGLISH VERSION

This page contain information about the restructuring proceedings conducted against debtor Terra Logistic sp.z o.o. sp.k. based in Warsaw.

To the debtor Terra Logistic sp.z o.o. sp.k., restructuring proceedings are pending for approval of the arrangement with the changes resulting from the Act of 19 June 2020 on interest subsidies for bank loans granted to entrepreneurs affected by COVID-19 and on simplified proceedings for approval of the arrangement in connection with the occurrence of COVID-19 .

The restructuring procedure was opened on November 29, 2021.

The date of the arrangement was set for November 30, 2021.

On March 10, 2022, a meeting of creditors was held to vote on the arrangement.

The arrangement was approved in the course of the restructuring procedure. The arrangement was supported by 79.64% of creditors with a total of 87.16% of total claims (among voting creditors).

On March 28, 2022, an application for approval of the arrangement was submitted to the court.

The case is heard by the District Court for the capital city of Warsaw in Warsaw, 18th Commercial Division, under the reference number XVIII GRz 251/21.

The performance of the arrangement and the payment of creditors covered by the arrangement will commence after the arrangement is legally approved by the court.

Contact with the court examining the application for approval of the arrangement is possible in the ways presented on the court's website at: https://warszawa.sr.gov.pl/xviii-wydzial-gospodarczy,m,m1,273,277,307

The proceedings are conducted in accordance with the legal status prior to the launch of the National Register of Debtors (Krajowy Rejestr Zadłużonych). All letters concerning the matter submitted to the court should be sent in writing.

Contact with the arrangement supervisor is available at [email protected].