fbpx
Restruktor

Erde Logistik sp. z o.o. sp. k.

Erde Logistik sp. z o.o. sp. k.

WERSJA POLSKA

Niniejsza strona zawiera informacje o postępowaniu restrukturyzacyjnym prowadzonym wobec dłużnika Erde Logistik sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie.

Wobec dłużnika Erde Logistik sp. z o.o. sp. k. toczy się postępowanie restrukturyzacyjne o zatwierdzenie układu.

Dzień układowy został ustalony na dzień 31 sierpnia 2022 r.

Dnia 23 sierpnia 2022 r. dokonano obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego. Zobacz tu.

Sygnatura sprawy: WA1M/GRz-nu/95/2022.

Wierzyciele oddają głos za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe zwanego KRZ lub Krajowy Rejestr Zadłużonych. Portal dostępny jest pod linkiem https://prs.ms.gov.pl/krz.

Pisma oraz dokumenty niewniesione za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe nie wywołują skutków prawnych, jakie ustawa wiąże z wniesieniem pisma albo dokumentu do sądu, nadzorcy, zarządcy albo organu, do którego przepisy o nadzorcy sądowym albo zarządcy stosuje się odpowiednio.

Wobec powyższego nie ma możliwości skutecznego oddania głosu w głosowaniu nad układem w formie pisemnej.

Karta do głosowania została zamieszczona w Systemie KRZ oraz została wysłana w formie papierowej listem poleconym.

Nadzorca układu wyznaczył termin na oddanie głosu przez wierzycieli do dnia 10 listopada 2022 r.

Kontakt z nadzorcą układu możliwy jest pod adresem: [email protected].

Na dzień 30 listopada 2022 r. zostało sporządzone sprawozdanie nadzorcy układu.

Nadzorca układu stwierdził, że układ nie został przyjęty. Układ poparło 42,35% wierzycieli mających łącznie 44,25% sumy wierzytelności (wśród głosujących wierzycieli).

Dłużnik w dniu 30 listopada 2022 r. złożył do sądu wniosek o zatwierdzenie układu.

Sprawę rozpoznaje Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy pod sygnaturą WA1M/GRz/72/2022. Zobacz tu.

Dłużnik w terminie do wniesienia zażalenia na postanowienie o odmowie zatwierdzenia układu albo w terminie siedmiu dni od umorzenia postępowania w przedmiocie rozpoznania wniosku o zatwierdzenie układu może złożyć uproszczony wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego albo uproszczony wniosek o ogłoszenie upadłości.

ENGLISH VERSION

This page contains information about the restructuring proceedings against the debtor Erde Logistik sp. z o.o. sp. k. based in Warsaw.

To the debtor Erde Logistik sp. z o.o. sp. k., restructuring proceedings for approval of the arrangement are pending.

The arrangement date was set for August 31, 2022.

On August 23, 2022, an announcement was made on the arrangement date. Look here.

Case reference: WA1M/GRz-nu/95/2022.

Creditors cast their vote via the KRZ system that supports the court proceedings, , known as KRZ or Krajowy Rejestr Zadłużonych (the National Register of Debtors). The portal is available at https://prs.ms.gov.pl/krz.

Letters and documents not brought through the electronic system supporting the court proceedings do not have the legal effects that the law binds to the submission of a letter or document to the court, supervisor, administrator or body to which the provisions on the judicial overseer or administrator shall apply accordingly.

In view of the above, it is not possible to vote effectively on the arrangement in writing.

The voting card was posted in the KRZ System and was sent in paper by registered mail.

The arrangement supervisor set a deadline for voting by creditors until November 10, 2022.

Contact with the arrangement supervisor is available at [email protected].

On November 30, 2022, the arrangement supervisor's report was prepared.

The arrangement supervisor stated that the arrangement was not accepted. The arrangement was supported by 42.35% of creditors with a total of 44.25% of the total claims (among voting creditors).

On November 30, 2022, the debtor applied to the court for approval of the arrangement.

The case is heard by the District Court for the capital city of Warsaw in Warsaw, 18th Commercial Division, under the reference number WA1M/GRz/72/2022. Look here.

The debtor may submit a simplified application for the opening of remedial proceedings or a simplified application for bankruptcy within the time limit for lodging a complaint against the decision refusing to approve the arrangement or within seven days from the discontinuation of the proceedings regarding the examination of the application for approval of the arrangement.