fbpx
Restruktor

Container Engineering & Inspection sp. z o.o.

Container Engineering & Inspection sp. z o.o.

WERSJA POLSKA

Niniejsza strona zawiera informacje o postępowaniu restrukturyzacyjnym prowadzonym wobec dłużnika Container Engineering & Inspection sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku.

Wobec dłużnika Container Engineering & Inspection sp. z o.o. toczy się postępowanie restrukturyzacyjne o zatwierdzenie układu.

Dzień układowy został ustalony na dzień 31 grudnia 2022 r.

Dnia 23 grudnia 2022 r. dokonano obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego. Zobacz tu.

Sygnatura sprawy: GD1G/GRz-nu/61/2022.

Wierzyciele oddają głos za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe zwanego KRZ lub Krajowy Rejestr Zadłużonych. Portal dostępny jest pod linkiem https://prs.ms.gov.pl/krz.

Pisma oraz dokumenty niewniesione za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe nie wywołują skutków prawnych, jakie ustawa wiąże z wniesieniem pisma albo dokumentu do sądu, nadzorcy, zarządcy albo organu, do którego przepisy o nadzorcy sądowym albo zarządcy stosuje się odpowiednio.

Wobec powyższego nie ma możliwości skutecznego oddania głosu w głosowaniu nad układem w formie pisemnej.

Karta do głosowania została zamieszczona w Systemie KRZ oraz została wysłana w formie papierowej listem poleconym.

Nadzorca układu wyznaczył termin na oddanie głosu przez wierzycieli do dnia 31 stycznia 2023 r.

Kontakt z nadzorcą układu możliwy jest pod adresem: [email protected].

ENGLISH VERSION

This page contains information about the restructuring proceedings against the debtor Container Engineering & Inspection sp. z o.o. based in Gdańsk.

To the debtor Container Engineering & Inspection sp. z o.o., restructuring proceedings for approval of the arrangement are pending.

The arrangement date was set for December 31, 2022.

On December 23, 2022, an announcement was made on the arrangement date. Look here.

Case reference: GD1G/GRz-nu/61/2022.

Creditors cast their vote via the KRZ system that supports the court proceedings, known as KRZ or Krajowy Rejestr Zadłużonych (the National Register of Debtors). The portal is available at https://prs.ms.gov.pl/krz.

Letters and documents not brought through the electronic system supporting the court proceedings do not have the legal effects that the law binds to the submission of a letter or document to the court, supervisor, administrator or body to which the provisions on the judicial overseer or administrator shall apply accordingly.

In view of the above, it is not possible to vote effectively on the arrangement in writing.

The voting card was posted in the KRZ System and was sent in paper by registered mail.

The arrangement supervisor set a deadline for voting by creditors until January 31, 2023.

Contact with the arrangement supervisor is available at [email protected].