fbpx

URATUJ SWOJĄ FIRMĘ
PRZED UPADŁOŚCIĄ

Skorzystaj z możliwości, jakie daje restrukturyzacja pozasądowa.

Korzyści jakie daje pozasądowe postępowanie
restrukturyzacyjne o zatwierdzenie układu:

• szybkość postępowania i ograniczenie kosztów w stosunku do postępowań sądowych

• alternatywa dla obowiązku ogłoszenia upadłości i utraty firmy

• zwiększenie płynności finansowej dzięki czasowemu zawieszeniu obowiązku regulowania zobowiązań powstałych przed otwarciem postępowania

• możliwość zawarcia układu z wierzycielami i częściowej redukcji zadłużenia

• możliwość wdrożenia planu restrukturyzacyjnego

• ochrona przed wypowiedzeniem kluczowych umów

• ochrona przed egzekucją

RESTRUKTURYZACJA JEST SZANSĄ NA URATOWANIE FIRMY PRZED NIEWYPŁACALNOŚCIĄ

Niestety nawet w dobrze funkcjonującym biznesie może dojść do utraty płynności finansowej. Czasem może to być jeden nietrafiony kontrakt lub wypowiedzenie umowy kredytu, czasem może to być wypadek losowy, innym razem błędy w zarządzaniu albo zmiany na rynku wywołane globalnym kryzysem.

W takiej sytuacji należy podjąć jak najszybsze kroki zmierzające do uzdrowienia finansów w firmie.

Jeśli w twojej firmie zaistniała taka sytuacja i powstało zagrożenie niewypłacalnością, ostatnią deską ratunku przed ogłoszeniem upadłości są właśnie postępowania restrukturyzacyjne.

CEL POSTĘPOWANIA RESTRUKTURYZACYJNEGO

Nadrzędnym celem restrukturyzacji jest uratowanie firmy przed niewypłacalnością.

Cały proces uwzględnia jednak również interesy wierzycieli.

Postępowanie dąży więc do sytuacji win-win, na której skorzystają zarówno dłużnik jak i wierzyciele.

Powstanie w firmie stanu niewypłacalności skutkuje obowiązkiem ogłoszenia upadłości. Skutkiem takiego rozwiązania jest jednak to, że:

  • firma kończy działalność i znika z rynku,
  • cały majątek dłużnika jest zajmowany przez syndyka,
  • z masy upadłości w pierwszej kolejności pokrywane są niemałe koszty postępowania upadłościowego,
  • w toku długotrwałego postępowania upadłościowego wierzyciele zostają zaspokojeni jedynie w niewielkim stopniu,
  • pracownicy tracą swoje miejsca pracy,
  • zrywane są relacje gospodarcze z kontrahentami.

Restrukturyzacja ma temu zapobiec.

NA CZYM POLEGA POSTĘPOWANIE RESTRUKTURYZACYJNE?

Kluczowym celem każdego postępowania restrukturyzacyjnego jest doprowadzenie do zawarcia układu z wierzycielami.

Układ z wierzycielami jest ugodą zawieraną między dłużnikiem a wierzycielami, w której określane są zasady spłaty i restrukturyzacji zadłużenia.

Istotną cechą układu jest to, że są nim objęci wszyscy wierzyciele dłużnika.

Wszystkich wierzycieli obejmują te same zasady restrukturyzacji. Możliwe jest jedynie podzielenie wierzycieli na poszczególne grupy interesu: np. wyodrębnienie instytucji finansowych, czy drobnych kontrahentów, wobec których zostaną złożone odmienne propozycje układowe. 

Układ może przewidywać m.in. umorzenie części wierzytelności, czy rozłożenie zobowiązania na raty. Katalog możliwych form restrukturyzacji zadłużenia jest jednak szerszy i propozycje układowe należy zawsze dobrać indywidualnie.

Aby układ został przyjęty potrzebna jest aprobata większości głosujących wierzycieli, mających łącznie co najmniej dwie trzecie sumy wierzytelności przysługujących wszystkim głosującym wierzycielom.

Oczywiście układ to nie jedyny element postępowania. Dłużnik musi stworzyć również plan restrukturyzacyjny. Jest to biznesplan zawierający przewidywania dotyczące kondycji finansowej firmy oraz zawierający planowane do podjęcia przez przedsiębiorcę środki zaradcze mające uzdrowić sytuację finansową firmy (np. cięcia kosztów, rozwój sprzedaży, pozyskanie finansowania). Postępowanie restrukturyzacyjne zawiera również mechanizmy mające zagwarantować dłużnikowi przetrwanie okresu postępowania.

Dłużnik nie może w czasie postępowania zaspokajać wierzycieli, których wierzytelności są objęte układem, czyli powstały przed otwarciem postępowania restrukturyzacyjnego. Niemożliwe jest też wszczęcie postępowań egzekucyjnych dotyczących tych wierzytelności. Postępowania egzekucyjne, które były wszczęte wcześniej ulegają zawieszeniu.

DLACZEGO RESTRUKTURYZACJA POZASĄDOWA?

Prawo restrukturyzacyjne przewiduje aż 4 różne postępowania restrukturyzacyjne.

Są wśród nich 3 postępowania sądowe:

  • przyspieszone postępowanie układowe,
  • postępowanie układowe,
  • postępowanie sanacyjne.

W każdym z nich to sąd wydaje postanowienie o otwarciu postępowania, a na skutek przeciążenia sądów upadłościowo-restrukturyzacyjnych postępowania te znacznie się przeciągają. Można czekać kilka miesięcy na decyzję sądu o otwarciu postępowania i nie ma żadnej gwarancji, że sąd przychyli się do wniosku dłużnika.

Dłużnik w tym czasie nie ma żadnej ochrony. Nie jest w tym czasie również zwolniony z obowiązku złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Może to więc skutkować odpowiedzialnością członków zarządu za zobowiązania spółki.

Drugą bolączką postępowań sądowych są ich wysokie koszty, których nie da się z góry w pełni przewidzieć. W praktyce oznacza to, że są niedostępne dla mikro i małych przedsiębiorców.

Odpowiedzią na problemy postępowań sądowych jest pozasądowe postępowanie o zatwierdzenie układu.

Sąd w tym postępowaniu pojawia się dopiero na samym końcu procesu i jego rola sprowadza się do zatwierdzenia przyjętego układu. Sąd po prostu potwierdza, że postępowanie przebiegało prawidłowo i nadaje przyjętemu układowi moc obowiązującą.

Całe postępowanie prowadzi natomiast nadzorca układu, którym może być osoba posiadająca licencję doradcy restrukturyzacyjnego lub spółka zarządzana przez osobę posiadającą taką licencję.

Na otwarcie postępowania nie trzeba czekać kilku miesięcy – następuje ono bowiem automatycznie poprzez dokonanie obwieszczenia w Krajowym Rejestrze Zadłużonych.

Wynagrodzenie nadzorcy układu zostało określone ustawowo i zależy od tego, czy postępowanie przyniesie sukces w postaci przyjęcia i zatwierdzenia układu.

Powyższe zalety restrukturyzacji pozasądowej spowodowały, że postępowanie to zdominowało rynek restrukturyzacji i stanowi ponad 90% wszystkich otwieranych postępowań restrukturyzacyjnych

DLA KOGO JEST POSTĘPOWANIE RESTRUKTURYZACYJNE?

Postępowanie restrukturyzacyjne może otworzyć każdy przedsiębiorca, który stał się niewypłacalny lub jest zagrożony niewypłacalnością.

Co ważne, aby można było skorzystać z uproszczonej procedury pozasądowej restrukturyzacji, suma wierzytelności spornych nie może przekraczać 15% ogółu wierzytelności. Jeśli zbyt dużo wierzytelności ma charakter sporny pozostaje wybór jednego z dwóch postępowań sądowych: postępowania układowego lub postępowania sanacyjnego.

Aby rozpocząć procedurę restrukturyzacyjną zadłużony przedsiębiorca zawiera umowę z wybranym doradcą restrukturyzacyjnym, który będzie pełnił funkcję nadzorcy układu.

BEZPŁATNA ANALIZA TWOJEJ SYTUACJI

Wypełnij formularz kontaktowy a skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to będzie możliwe. Dokonamy analizy Twojej sytuacji i sprawdzimy, czy restrukturyzacja pozasądowa jest dla Ciebie. Odpowiemy też na Twoje wątpliwości i pytania.

Restrukturyzacja
Restruktor

Administratorem Państwa danych osobowych jest Restruktor sp. z.o.o. z siedzibą w Gdyni ul. 10 Lutego 32/10, 81-364 Gdynia, KRS 0000765044, NIP 9581697905.

Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu podjęcia kontaktu związanego z usługami doradztwa restrukturyzacyjnego a także wysyłania informacji o nowościach, promocjach, produktach i usługach kancelarii. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody, żądania wglądu do Państwa danych, wniesienia sprzeciwu co do ich przetwarzania, sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania.

Zarząd kancelarii Restruktor sp. z o.o. posiada licencję doradcy restrukturyzacyjnego uprawniającą do świadczenia usług z zakresu restrukturyzacji i upadłości (licencja nr 1298).

Kancelaria Restruktor sp. z o.o. posiada uprawnienia do świadczenia usług na rzecz spółek i trustów na podstawie wpisu do Rejestru działalności na rzecz spółek lub trustów (wpis nr RDST-7).