fbpx
Restruktor

Adam Ratajczak

Doradca Restrukturyzacyjny

Doradztwo restrukturyzacyjne

Jako spółka Restruktor sp. z o.o. posiadamy prawo do świadczenia usług doradztwa restrukturyzacyjnego w tym do udzielania porad, opinii i wyjaśnień oraz świadczenia innych usług z zakresu restrukturyzacji i upadłości. Posiadamy prawo do pełnienia funkcji syndyka na podstawie art. 157 ust. 2 Prawa upadłościowego oraz nadzorcy i zarządcy na podstawie art. 24 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego. Przeprowadzamy audyty przedsiębiorstw i przygotowujemy wnioski o otwarcie upadłości oraz postępowań restrukturyzacyjnych. Odpowiednio szybka interwencja może uchronić firmę przed bankructwem, a członków zarządu spółek przed osobistą odpowiedzialnością za zobowiązania spółki. W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą niezłożenie wniosku o upadłość w odpowiednim terminie może uniemożliwić późniejsze oddłużenie przy wykorzystaniu instytucji upadłości konsumenckiej. Jesteśmy po to, żeby pomóc w trudnej sytuacji przedsiębiorcy.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Badanie niewypłacalności

Przeprowadzamy audyty przedsiębiorstw pod kątem spełniania przesłanek niewypłacalności.
Prawidłowe określenie dnia, w którym przedsiębiorca stał się niewypłacalny jest kluczowe dla określenia terminu, w którym musi zostać złożony wniosek o ogłoszenie upadłości lub otwarte postępowanie restrukturyzacyjne. Niedotrzymanie terminu może z kolei doprowadzić do osobistej odpowiedzialności członków zarządów spółek.
Odpowiednio wcześnie przeprowadzony audyt pozwala na wdrożenie planu naprawczego i uchronienie przedsiębiorcy przed upadłością.

Postępowania upadłościowe

Przygotowujemy wnioski o ogłoszenie upadłości. Złożenie kompletnego wniosku o ogłoszenie upadłości w wymaganym terminie jest podstawowym obowiązkiem przedsiębiorcy. Przekroczenie terminu może doprowadzić do osobistej odpowiedzialności członków zarządu spółek za zobowiązania spółki, a nawet do ich odpowiedzialności karnej. Pomagamy w przygotowywaniu wykazu majątku oraz spisu wierzycieli.
Spółka Restruktor sp. z o.o. jest uprawniona do pełnienia funkcji syndyka w postępowaniach upadłościowych.

Postępowania restrukturyzacyjne

Przygotowujemy wnioski o otwarcie postępowań restrukturyzacyjnych oraz wnioski o zatwierdzenie układu. Pomagamy w przygotowywaniu planu restrukturyzacyjnego. Doradzamy w zakresie przygotowywania propozycji układowych i znalezieniu złotego środka między zaspokojeniem wierzycieli, a uzdrowieniem przedsiębiorstwa i umożliwieniem mu dalszego funkcjonowania.
Spółka Restruktor sp. z o.o. jest uprawniona do pełnienia funkcji nadzorcy i zarządcy w postępowaniach restrukturyzacyjnych.

Reprezentacja wierzycieli

W trakcie postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych reprezentujemy też wierzycieli. Uczestniczymy w zgromadzeniach wierzycieli oraz w radzie wierzycieli. Doradzamy w konstruowaniu propozycji układowych. Składamy odpowiednie wnioski oraz kontrolujemy wykonywanie postanowień przyjętego układu.
Możemy też w imieniu wierzyciela złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika.
W postępowaniach restrukturyzacyjnych na wniosek odpowiedniej liczby wierzycieli możemy zostać powołani do pełnienia funkcji zarządcy lub nadzorcy.

Przygotowana likwidacja (pre-pack)

Przygotowana likwidacja jest ciekawą alternatywą dla standardowego postępowania upadłościowego przedsiębiorcy. Polega na samodzielnym znalezieniu nabywcy całego lub części przedsiębiorstwa i złożeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie warunków sprzedaży wraz z wnioskiem o otwarcie postępowania upadłościowego.
Procedura przygotowanej likwidacji (pre-pack) pozwala skrócić postępowanie upadłościowe, ograniczyć jego koszty oraz zapewnić przedsiębiorstwu nowy start w stanie wolnym od długów.

Upadłość konsumencka

Podstawowym celem upadłości konsumenckiej jest oddłużenie niewypłacalnych osób fizycznych i danie im drugiej szansy.
Dłużnicy, którzy umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa sami doprowadzili do swojej niewypłacalności, nie mogą jednak skorzystać z tego dobrodziejstwa.
Postępowanie upadłościowe konsumentów składa się z dwóch części: standardowej likwidacji majątku dłużnika oraz realizacji planu spłaty. Długi pozostałe po zrealizowanym planie spłaty są umarzane.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!